×

Magazyn

 • Wielgolas Brzeziński 1C

 • 05-074 Wielgolas Brzeziński

 • tel. +48 22 778 70 75

 • rental(@) a-rental.com

Biuro

 • ul. Trakt Brzeski 118

 • 05-077 Warszawa

 • Polska

Chciałbyś wypożyczyć nasz sprzęt?

Warunki Handlowe [OWH]

Regulamin OWH - plik do pobrania

Ogólne Warunki wypożyczania sprzętu przez A-RENTAL Sp. z o.o.

 

 • 1. INFORMACJE OGÓLNE                           
 1. [Podstawa prawna] Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej “OWH”) ustalone zostały w oparciu o art. 384 i następne ustawy Kodeks cywilny - tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 - (K.c.).

[Cel] Są podstawą i stanowią integralny element wszystkich obecnych i przyszłych umów i stosunków handlowych pomiędzy Wynajmującym A-RENTAL Sp. Z o.o., będącym operatorem platformy www.a-rental.pl  (zwanej dalej „A-Rental”) i kontrahentami (zwanymi dalej „Najemcami” lub „Klientami”), zawierającymi te umowy w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

[Zasięg i zakres] Obejmują wynajem towarów/przedmiotów, dostępnych na platformie www.a-rental.pl i/lub powiązanych z nimi usług.

[Odbiorcy] Wynajem towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych – konsumentów w rozumieniu K.c., w związku z czym OWH nie mają zastosowania do konsumentów.

 1. [Wykluczenie sporów] Warunki handlowe Najemcy nie obowiązują, jeśli różnią się od niniejszych.
 2. [Ważność formy] Strony ustalają, że komunikacja telefoniczna, pocztą elektroniczną, SMS i/lub Skype, Whatsup i podobne będzie ważna, o ile niniejsze OWH nie stanowią inaczej dla zachowania ważności zobowiązania.

Zawsze jeśli mowa o wymogu pisemnej formy, warunek spełniają poczta tradycyjna, dokumenty papierowe wymieniane między stronami osobiście, także e-mail z treścią lub załącznikiem oraz udokumentowana w sposób graficzny, łatwo dostępna i możliwa do odtworzenia inna forma przekazu tekstowego między stronami.

 1. [Akceptacja] Najemca zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacją aktualnych OWH przed każdą transakcją. Pisemne zamówienie na podstawie przedstawionej oferty najmu będzie oznaczało jednoczesną i bezsporną akceptację OWH.
 2. [Obowiązek informacyjny] OWH są dostępne na stronie internetowej a-rental.pl i na życzenie Najemcy mogą być przesłane na jego adres w formie elektronicznej lub papierowej.
 • 2. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY
 1. [Ogólne] Przy realizacji wynajmu zastosowanie będą miały podane niżej terminy najmu i jego warunki.
 2. [Ceny jednostkowe] Ceny jednostkowe wymienione w katalogach, na stronach internetowych i podobnych mediach mają charakter wyłącznie orientacyjny. Mogą stanowić ofertę wiążącą jedynie w przypadku wyraźnej pisemnej zgody A-Rental, która dotyczy konkretnej transakcji, co nie stanowi reguły na przyszłość.
 3. [Oferty automatyczne] Zapytanie utworzone przez platformę a-rental.pl a także wygenerowane automatycznie na platformie kalkulacje oraz podsumowania wyliczeń, nie stanowią oferty, nie są wiążące co do zasady i podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
 4. [Oferty wiążące] Na podstawie zapytania z platformy, pracownik A-Rental sprawdzi dostępność sprzętu oraz warunki cenowe, a następnie prześle Klientowi mailem ofertę, której ważność wynosi 24h, nawet jeżeli w ofercie napisano inaczej lub nie jest ten czas określony.
 5. [Zawarcie umowy] Zawarcie umowy odbywa się na podstawie cen przedstawionych w ofercie, stanowiącej odpowiedź mailową na zapytanie złożone przez platformę A-Rental. Potwierdzenie zamówienia przez Najemcę stanowi transakcję wiążącą po jego stronie.

A-Rental potwierdzi na piśmie ostateczną realizację warunków zamówienia w terminie do 10 dni przed rozpoczęciem okresu wynajmu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia.

Oferta A-Rental wraz z niniejszymi OWH są wiążące jako umowa, od momentu jej akceptacji przez Klienta (wprost poprzez podpisanie umowy lub w sposób dorozumiany poprzez jej wykonanie).

 1. [Anulowanie umowy - klient] Oferty zaakceptowane w sposób ostateczny / podpisane nie mogą być anulowane bezkosztowo przez Klienta, z wyjątkiem przypadku uzyskania przez Klienta wyraźnej zgody od A-Rental, wyrażonej na piśmie. Warunki wypowiedzenia określa 6 Pkt 1 i kolejne
 2. [Odmowa wykonania usługi] A-Rental zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zleceń i/lub zamówień bez podawania przyczyny. Może też rozwiązać potwierdzoną umowę w szczególnych przypadkach, opisanych w 4 pkt 5 oraz Par. 6b pkt 1
 3. [Porady i konsultacje] Wszelkie nieodpłatne porady udzielane przez A-Rental w związku z zawarciem umowy, podawane są zgodnie z najlepszą wiedzą A-Rental. A-Rental nie przyjmuje jednak i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wdrożenia i wykorzystania takich konsultacji, niezależnie od ich formy - ustnej lub pisemnej.

Porada udzielona przez A-Rental nie zwalnia Klienta z obowiązku upewnienia się, że sprzęt i akcesoria są odpowiednie do zamierzonego przez Klienta celu. Dotyczy to również danych i parametrów sprzętu, jego możliwości i ich potencjalnych zastosowań oraz warunków wykorzystania wraz z właściwymi pozwoleniami na użytkowanie, jeśli są wymagane.

 1. [Upoważnienie do zaciągania zobowiązań] Domniemywa się że osoba podpisująca się pod zapytaniem, umową, jest upoważaniona do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy którą reprezentyuje.
 1. [Nowy Klient] Nowi kontrahenci przy pierwszym potwierdzaniu zamówienia zobowiązani są do przekazania kopii lub skanów aktualnych dokumentów rejestracyjnych działalności gospodarczej.

W zależności od formy prawnej są to np.: decyzja o nadaniu NIP-u, REGON-u, wpis do ewidencji, umowa spółki, odpis z KRS, etc..

 1. [Przetwarzanie danych osobowych] Wszelkie dane osobowe przekazane w drodze ofertowania do A-Rental, będą odpowiednio zabezpieczane. Ich gromadzenie i przetwarzanie odbywać się będzie wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem zbioru, w tym do celów fiskalno-skarbowych. WAŻNE: https://safebuy.pl/sprzedawcy-internetowi/ochrona-danych-osobowych-w-sklepie-internetowym
 2. RODO. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest A RENTAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie 05-077, Trakt Brzeski118  zwana dalej A-RENTAL.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: rental (malpa) a-rental.pl lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby A-RENTAL.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach formy kontaktu na stronie internetowej www.aram.eu
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego a także nawiązania relacji biznesowej.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie automatycznego profilowania.
 • 3. OKRES WYNAJMU, WYDANIE I ZWROT
 1. [Termin dostawy] Wszelkie daty dostawy określone przez A-Rental mają jedynie charakter informacyjny, a opóźnienia w dostawie nie powodują odpowiedzialności A-Rental ani prawa do odszkodowania na korzyść Klienta, ani nie uprawniają Klienta do wypowiedzenia Umowy i/lub odmowy przyjęcia towarów lub usług, chyba że ustalono inaczej.
 2. [Okres najmu] Okres wynajmu rozpoczyna się w dniu, w którym uzgodniono odbiór wynajętych przedmiotów z magazynu A-Rental, a kończy w dniu ich zwrotu do tego samego magazynu, nawet jeśli transport został zapewniony przez A-Rental.

Dni odbioru i zwrotu przedmiotów traktowane są także jako pełny okres wynajmu, nawet jeśli obejmują pojedyncze godziny.

 1. [Wydanie z magazynu] Jeśli nie ustalono inaczej, towary wydawane są z magazynu A-Rental w trybie EXW (Ex Works – Incoterms 2010). Oznacza to, że ryzyko utraty, uszkodzenia lub kradzieży przechodzi na Klienta w momencie wydania towaru z magazynu A-Rental i obowiązuje do momentu jego zwrotu w to samo miejsce. Towary są przewożone na koszt i ryzyko Klienta.
 2. [Zmiana miejsca dostawy] Jeżeli pobranie lub zwrot przedmiotu najmu odbywa się w innym miejscu, niż magazyn A-Rental, Najemca zobowiązany jest uzgodnić pisemnie ten fakt z Wynajmującym.
 3. [Dostawy częściowe] Dopuszczalne są częściowe dostawy. Jeżeli towary są dostarczane w ramach dostaw częściowych, A-Rental ma prawo do fakturowania każdej dostawy osobno.
 4. [Obowiązek odbioru towaru] Klient jest zobowiązany do przejęcia/odbioru zamówionego sprzętu momencie jego dostarczenia lub zgodnie z terminem pozostawienia go do dyspozycji Klienta, zgodnie z umową szczegółową.

Jeśli Klient odmawia przejęcia zamówionego sprzętu lub dopuszcza się zaniedbania w dostarczeniu informacji niezbędnych do dostawy, sprzęt będzie przechowywany w imieniu Klienta i na jego ryzyko. W takim przypadku wszystkie koszty dodatkowe, w tym koszty przechowywania, będą ponoszone na konto Klienta.

 1. [Skuteczny zwrot] Po upływie okresu najmu przewidzianego umową, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić przedmiot najmu do A-Rental.

Za ważny i skuteczny zwrot przedmiotu najmu uznaje się oddanie do A-Rental sprzętu czystego i w stanie nie gorszym niż Najemca go otrzymał, uwzględniając dopuszczalne zużycie, wynikające z prawidłowego użytkowania.

Jeżeli stan sprzętu zwróconego powoduje uznanie jego zwrotu za nieskuteczne zgodnie z ww. definicją, Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów Wynajmu za dni potrzebne na przywrócenie sprzętu do stanu pożądanego oraz innych kosztów takiego przywrócenia, jeśli zaistniały.

 1. Jeżeli najemca zobaczy usterkę sprzętu podczas montażu, wyjmowania ze skrzyni przed jego użyciem zobowiązany jest on natychmiastowo oinformować A-rental drogę email wraz ze zdjęciem zauważonej usterki lub filmikiem na adres "rental [małpa] arental.pl" pod rygorem uznania, że usterkę lub uszkodzenie sprzętu zostanie przypisana jemu.

 

 • 4. KOSZTY NAJMU, KAUCJA, PRZEDPŁATA [PATRZ też PAR. 7]
 1. [Cena ostateczna] Jeżeli dla konkretnej transakcji komunikowano różne ceny w formie zgodnej z Par. 2 pkt. 2, za ostatecznie obowiązujące uznaje się ceny umieszczone na ofercie stanowiącej wraz z OWU umowę najmu, wysłanej Najemcy przez Pracownika A-Rental w formie pisemnej [patrz Par. 2 pkt. 4].
 2. [Zakres oferty] O ile nie wskazano inaczej, oferta nie obejmuje instalacji, obsługi, montażu ani transportu, ubezpieczenia i podobnych usług.
 3. [Waluta oferty] O ile nie wskazano inaczej, ceny w ofercie są zawsze kwotami netto, wyrażanymi w PLN, bez podatku VAT, który na dzień sporządzenia umowy wynosi 23% i będzie wyszczególniony na fakturze końcowej.
 4. [Wypłacalność] Domniemywa się że każda Umowa zawierana jest jest zdolny do zaciągania zobowiązań na tyle, aby wywiązać się z należności, wynikających z umowy.
 5. [Przedpłata, kaucja] A-Rental ma prawo zażądać od klienta zapłaty jakiejkolwiek kwoty wynikającej z umowy z góry i/lub zażądać zabezpieczenia przed przekazaniem przedmiotu najmu w postaci kaucji za wynajem sprzętu przewidzianego w umowie. Zapłata wymienionych kwot stanowi zabezpieczenie zobowiązań płatniczych, wynikających z umowy.

- Kaucja jest płatna gotówką lub przelewem przed lub w momencie przekazania przedmiotu najmu.

- Od pobranej kaucji A-Rental nie nalicza odsetek dla Klienta.

- Za moment zapłaty przelewem uznaje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek bankowy, wskazany pisemnie przez A-Rental.

- W szczególnych przypadkach do wydania przedmiotu Najmu możliwe jest przyjęcie bankowego    -dowodu realizacji przelewu, jako gwarancję zapłaty ustalonej kwoty.

 1. [Dostawy częściowe] W przypadku dostaw częściowych, dostawa która pozostaje nieopłacona w terminie może wstrzymać lub anulować pozostałe dostawy częściowe, bez prawa do żądania odszkodowania przez Klienta.
 2. [Wynajem z eksportem poza UE] Biorąc pod uwagę, że dostawy są zawsze wykonywane jako EXW z Magazynu A-Rental, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia A-Rental niezbędnych dokumentów celnych dla całego eksportu pożyczonego sprzętu poza UE (wynajęcie = pojedynczy dokument administracyjny lub Karnet ATA na dowód tymczasowego wywozu). Wszystkie koszty związane z tym (tymczasowym) eksportem ponosi Klient.
 • 5. USŁUGI DODATKOWE, OBSŁUGA, WSPARCIE
 1. [Usługi dodatkowe] Kwota obciążenia za dodatkowe usługi, w szczególności obsługę, dostawę, montaż i wsparcie, zostanie naliczona na podstawie oddzielnej umowy, zawieranej w formie ustnej bądź pisemnej.
 2. [Miejsce – przystosowanie] A-Rental nie ma obowiązku przed wykonaniem umowy sprawdzić, czy miejsce w którym sprzęt będzie montowany, rzeczywiście się do tego nadaje. A-Rental świadczy swoje usługi wtedy, jeśli miejsce montażu jest odpowiednio przystosowane i nie przysparza dodatkowych trudności. Najemca zapewni, żeby miejsce, w którym A-Rental będzie rozstawiać, podłączać, wieszać lub instalować sprzęt, odpowiednio się do tego nadawało. Jeśli montaż opóźni się z powodów niezawinionych przez A-Rental, Zamawiający pokryje związane z tym koszty dodatkowe (np. okresy oczekiwania,  konieczne wyjazdy personelu, itp).
 3. [Miejsce – dostępność] Jeżeli umowa dotyczy prac na miejscu, zamawiający ma obowiązek zapewnienia, że miejsce pracy jest należycie dostępne dla Pracowników A-Rental, stron trzecich wyznaczonych przez A-Rental oraz dla materiałów, które mają być dostarczone, w tym samochodów osobowych i dostawczych.

Klient musi również zapewnić niezbędne źródła zasilania, dobre oświetlenie robocze, narzędzia pomocnicze, zwyżki, rusztowania, jeśli jest to konieczne, także podnośniki, wskazać miejsce do składowania sprzętu zapasowego oraz pustych skrzyń transportowych po sprzęcie zamontowanym.

Zobligowany jest także dopilnować, aby żadne prace stron trzecich nie utrudniały ani nie opóźniały postępu prac.

Dodatkowe koszty poniesione w wyniku niedotrzymania przez Klienta powyższych warunków będą obciążały Klienta.

 1. [Opóźnienia] Opóźnienia wejścia do obiektu, które nie zależą od A-Rental mogą mieć wpływ na czas zakończenia montaży, za co nie przysługuje Klientowi odszkodowanie od A-Rental.

W przypadku opóźnień pracy w związku z niedopełnieniem obowiązku wynikającego z Par. 5 pkt. 3, do prawidłowego wywiązania się z terminów wymienionych na Umowie może być niezbędne dobowe wydłużenie godzin pracy lub zwiększenie ilości pracowników lub współpracowników skierowanych do realizacji usługi, o czym A-Rental poinformuje Klienta najpóźniej w dniu ostatecznego zakończenia montażu i za co wystawi dodatkową fakturę z obowiązkiem zapłaty w ciągu 7 dni. Opóźnienia takie nie zmniejszają ustalonej stawki dziennej ani pracowniczej, ani za wynajem sprzętu.

 1. [Podwykonawcy] A-Rental ma prawo zlecać wykonanie usługi Podwykonawcom według własnego wyboru, o ile uzna to za konieczne do prawidłowego wykonania Umowy. Jeśli Podwykonawca zostanie wskazany przez Klienta jako obligatoryjny, A-Rental nie bierze odpowiedzialności za jakość wykonanych przez niego usług. W takim przypadku Klientowi nie przysługują żadne roszczenia do A-Rental za prace wykonane przez Podwykonawcę w sposób niezgodny z warunkami Umowy.
 2. [Terminowość informacji] Klient zobowiązany jest zapewnić, że wszystkie dane które A-Rental uzna za niezbędne lub które Klient uzna za niezbędne do wykonania Umowy, zostaną dostarczone z wyprzedzeniem, umożliwiającym realizację konkretnego zadania.

Jeśli dane potrzebne do wykonania Umowy nie zostaną dostarczone do A-Rental na czas, A-Rental ma prawo do zawieszenia wykonania umowy w całości lub części do momentu ich uzupełnienia przez Klienta i /lub wystawienia faktury Klientowi za dodatkowe koszty wynikające z opóźnienia w przekazaniu informacji, w rozsądnej wysokości.

Jeśli klient przekazał do A-Rental nieprawidłowe i/lub niekompletne dane związane z realizacją umowy, A-Rental nie ponosi żadnej odpowiedzialności, niezależnie czy wynika to z przepisów prawa, czy powstaje w wyniku lub z powodu czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), za naruszenia ustawowego obowiązku, odszkodowania, wprowadzenie w błąd lub za inne sytuacje z tym związane.

 • 6. ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. [Porozumieniem stron] Niezależnie od postanowień przedstawionych poniżej w 6a i 6b, umowa może zostać rozwiązana przez którąkolwiek ze stron z ważnego powodu za porozumieniem stron. Ten zapis stosuje się również w odniesieniu do dodatkowych usług, które będą miały być świadczone przez A-Rental.
 • 6a. WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ NAJEMCĘ
 1. [Prawo do wypowiedzenia] Najemcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy do 3 dni przed rozpoczęciem okresu najmu, po uiszczeniu kwoty ryczałtowej. Jej wysokość uzależniona jest od terminu wpływu wypowiedzenia do A-Rental.

Jeśli unieważnienie ma miejsce 2 lub mniej dni przed rozpoczęciem okresu najmu, Najemca będzie zobowiązany zapłacić pełną ustaloną kwotę.

 1. [Kwota ryczałtowa] Otrzymanie wypowiedzenia przez A-Rental określa moment, w którym następuje unieważnienie. Zryczałtowana opłata rezerwacyjna będzie płatna w momencie zawiadomienia o unieważnieniu i wynosi ona:
 • 20% ceny najmu, jeżeli unieważnienie nastąpiło 21 lub więcej dni przed rozpoczęciem okresu najmu,
 • 50% w przypadku unieważnienia złożonego 14 do 10 dni przed rozpoczęciem okresu najmu
 • 80% jeśli unieważnienie nastąpiło od 7 do 3 przed rozpoczęciem okresu najmu.
 1. [Usługi dodatkowe] Powyższe okresy wynajmu i ich warunki wypowiedzenia stosuje się również w odniesieniu do tych wynagrodzeń i ich części, które zostały uzgodnione za usługi w rozumieniu 5 pkt. 1, o ile Najemca nie może udowodnić, że A-Rental nie odniosła żadnych strat w ogóle, lub że straty poniesione są znacznie mniejsze niż analogiczna opłata zryczałtowana, należna na poczet wynagrodzenia.
 2. [Wpływ wypowiedzenia] Wypowiedzenie umowy musi zostać przestawione w formie pisemnej (np. email), pod rygorem nieważności. W wyjątkowych sytuacjach ustne zobowiązania i/lub zmiany w umowie są dopuszczalne, ale uznaje się je za wiążące tylko w przypadku wyraźnego pisemnego potwierdzenia przyjęcia zmiany przez A-Rental.

Zamawiający ma obowiązek upewnić się o skuteczności dostarczenia korespondencji drogą telefoniczną, żądając odpowiedzi pisemnej, lub przez opcje wbudowane opcje klientów poczty elektronicznej, pozwalające bezspornie potwierdzić doręczenie, np. zwrotne potwierdzenie odczytu z serwera.

 • 6b. WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ A-Rental

 

 1. [Prawo do rozwiązania] A-Rental ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia i roszczeń od Najemcy, bez uprzedniej interwencji sądowej w następujących przypadkach:
 • jeśli Klient nie dopełni któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy
 • jeśli po zawarciu Umowy A-Rental zapozna się z okolicznościami, które dają mu podstawy do stwierdzenia, że Klient nie będzie w stanie spełnić jednego lub więcej zobowiązań wynikających z umowy
 • jeśli A-Rental zażądał od Klienta, w momencie zawarcia umowy lub w trakcie jej wykonywania zabezpieczenia zgodnie z 4 pkt. 6 niniejszych OWU, a takie zabezpieczenie nie zostało dostarczone lub jest niewystarczające
 • jeśli Klient zaprzestanie lub zagrozi zaprzestaniem działalności handlowej (w całości lub w części związanej z wykonywaniem Umowy) lub stanie się niewypłacalny, nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań w terminie ich wymagalności
 • w razie poważnego pogorszenia się statusu ekonomicznego Najemcy. W szczególności, gdy pogorszona sytuacja ekonomiczna się przedłuża, wszczęto wobec niego postępowanie upadłościowe lub otwarto postępowanie pozasądowe, dotyczące jego majątku.
 • jeśli osoba zaciągająca zobowiązanie w imieniu Najemcy okazała się nieaktualnym pełnomocnictwem a Najemca nie wycofał takiego pełnomocnictwa z mocy w celu zapobieżenia takiej sytuacji, o czym mowa w 2 pkt 9.
 • Jeśli Strony uzgodniły, że Najemca może uiścić płatność w ratach, A-RENTAL może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Najemca zalega z zapłatą dwóch kolejnych rat lub znaczącej części wynagrodzenia, lub jeżeli Najemca zalega z wypłatą wynagrodzenia w wysokości dwóch rat przez okres dłuższy niż dwukrotność terminu płatności, mimo zgody i zobowiązania się do regularnego opłacania rat.
 1. [Zwrot sprzętu] W przypadku powyższego trybu wypowiedzenia przez A-Rental, roszczenia z A-Rental w stosunku do Klienta stają się natychmiast wymagalne i Klient zobowiązany jest do zwrotu do A-Rental wszystkich sprzętów wynajętych lub oddanych do jego dyspozycji przez A-Rental, w ciągu 24 godzin po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia z A-Rental.

A-Rental i/lub jego przedstawiciele będą mieli prawo dostępu do lokalu, w którym znajdują się sprzet, w celu odebrania rzeczy, w przypadku gdy klient nie zwróci towarów w ciągu 24 godzin. W tym celu klient musi zapewnić współpracę.

 1. [Zachowanie prawa do wynagrodzenia] A-Rental zachowuje prawo do umownego wynagrodzenia za umowę wypowiedzianą z przyczyn leżących po stronie Najemcy.
 • 7. PŁATNOŚĆ
 1. [Zapłata za najem i usługi] O ile inne okresy płatności za wynajem nie zostały uzgodnione ze skutkiem prawnym dla konkretnych usług, Klient zobowiązany jest przekazać do A-Rental całe wynagrodzenie za okres wynajmu patrz Par. 3 pkt 2, w całości bez zniżek, (najpóźniej) na początku okresu najmu (płatność z góry).

A-RENTAL jest zobowiązany do przekazania wynajętych przedmiotów do użytku wyłącznie w zamian za zapłatę pełnej kwoty wynagrodzenia.

 1. [Wpływ środków] Decydująca jest data wpływu pieniędzy (szczególnie w przypadku zapłaty bezgotówkowej), a nie data ich wysłania. Dla rozliczeń międzynarodowych obowiązuje strefa czasowa właściwa dla Warszawy (GMT+01:00).
 2. [Korekty faktur] Jeśli A-RENTAL błędnie uzna sprzedaż za nieopodatkowaną lub wolną od podatku, mimo, że podlega ona podatkowi VAT, A-Rental może żądać zapłaty należnego faktycznie podatku VAT od Klienta również w późniejszym terminie, na podstawie skorygowanego rachunku.
 3. [Wstrzymanie zapłaty] Jakikolwiek spór klienta z jakąkolwiek fakturą lub jej częścią, z jakiegokolwiek powodu, nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty należnych faktur, nawet w części, chyba że jego roszczenia zostały umorzone lub zostały skutecznie zakwestionowane.
 4. [Opóźnienie płatności] Jeśli uzgodniono warunki płatności, wygasną one automatycznie i bez uprzedzenia, jeżeli termin płatności nie zostanie dotrzymany przez Klienta, a pełne saldo płatne na rzecz A-Rental staje się natychmiast należne, powiększone o obowiązujące odsetki za zwłokę i opłaty określone w art. 7 ust. 5 poniżej.
 5. [Odsetki za opóźnienie] Odsetki są płatne od wynagrodzenia oraz wszelkich innych roszczeń z tytułu stosunku umownego, zgodnie polskim prawem. Aktualna stawka odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych wynosi 9,5% w stosunku rocznym (od 1.01. do 30.06.2018 r.) Monitor Polski z 2016 r., poz. 43 i poz. 686 Podstawa prawna: art. 4 pkt 3 ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 684)

Odsetki będą naliczane codziennie, począwszy od dnia w którym płatność stanie się zaległa, do czasu otrzymania przez A-Rental pełnej płatności zaległej kwoty, wraz ze wszystkimi kosztami, które zostały naliczone.

 1. [Egzekucja należności] Jeśli Najemca uchyla się od terminowej zapłaty i mimo pisemnego wezwania do zapłaty i przedsądowego wezwania do zapłaty, wysłanego pisemnie na podane w Umowie adresy firmy nadal nie uregulował należności, A-Rental ma prawo skierować sprawę do firmy windykacyjnej, zgłosić Najemcę do KRD i innych baz danych zbierających informacje o niesolidnych kontrahentach lub do Sądu właściwego ze wzglądu na miejsce siedziby A-Rental w celu rozstrzygnięcia sporu.
 2. [Reklamacje] Reklamacje lub spory muszą być zgłoszone do A-Rental na piśmie w ciągu 7 dni roboczych od daty wystawienia faktury, aby można było je rozpatrzyć.
 • 8. PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWANIA I GWARANCJA
 1. [Przekazanie przedmiotu najmu] Po spełnieniu przez Najemcę warunków ustalonych w Umowie, A-Rental przekaże Najemcy wynajęte przedmioty do użytku w odpowiednim stanie ze swojego magazynu na uzgodniony czas trwania najmu.

Wynajęte przedmioty można odebrać w wyznaczonym czasie, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 16:00, chyba że pisemnie ustalono inaczej.

 1. [Zgłaszanie wad przy odbiorze] Najemca jest zobowiązany do sprawdzenia wynajętego sprzętu i akcesoriów w momencie ich przejmowania, a w razie zauważenia wad(y), do poinformowania o nich A-Rental bez zbędnej zwłoki.

Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną i zawierać zdjęcie wraz z datą jego wykonania.

Jeśli Najemca nie przeprowadzi inspekcji i/lub nie zgłosi A-Rental żadnej widocznej wady otrzymanych na wynajem przedmiotów, zostanie to uznane za potwierdzenie przez Najemcę braku usterek a wynajęty przedmiot jest uważany za wolny od usterek i zatwierdzony do użytku.

W przypadku niedotrzymania obowiązku zgłoszenia usterki Klient nie będzie mógł z tego tytułu ani zmniejszyć świadczenia wzajemnego ani dochodzić prawa do zatrzymania. Roszczenia zgodnie z Par. 7 pozostają nienaruszone.

 1. [Reakcja na wadę] Jeśli początkowa wada istnieje, zgodnie z 8 pkt 2, A-Rental będzie uprawniony do wyboru i dostarczenia zamiennika lub dostarczenia dodatkowego elementu lub przeprowadzenia niezwłocznej naprawy na swój koszt.

Jeśli A-RENTAL nie jest w stanie dokonać powyższego lub usunąć wady na czas, Najemca może żądać proporcjonalnego obniżenia ceny najmu, w odniesieniu do poszczególnych wadliwych i/lub brakujących przedmiotów lub sprzętu.

 1. [Zgłaszanie wad przy użytkowaniu] Jeżeli Najemca nie powiadomi A-Rental o defekcie zauważonym w trakcie montażu, nie będzie on uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń i/lub żądania odszkodowania za szkody z tytułu niewykonania umowy albo roszczeń o nieuzasadnione wzbogacenie, niezależnie od innych roszczeń dochodzonych przed A-Rental.

Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną i zawierać zdjęcie wraz z datą jego wykonania.

 1. [Rozwiązanie umowy] Jeśli wynajęto więcej niż jeden przedmiot, Najemca może bezkosztowo rozwiązać Umowę całkowicie na podstawie stwierdzenia wady tylko jednego z przedmiotów o ile jej wystąpienia nie można mu przypisać bezpośrednio oraz gdy elementy wynajęto jako połączone, a defekt jednego znacznie utrudnia ich użytkowanie w całości.

Jeśli Najemca jest w jakiejś części odpowiedzialny za zakłócenia właściwego funkcjonowania przedmiotu, możliwość wypowiedzenia Umowy mu nie przysługuje.

 1. [Rezygnacja ze wsparcia] Jeżeli sprzęt w odniesieniu do którego A-Rental oferuje i zaleca specjalistyczne wsparcie z powodu jego technicznego skomplikowania i/lub trudności w użyciu zostaje wynajęty, ale Najemca rezygnuje z wyspecjalizowanego Personelu z A-Rental, A-Rental będzie odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia tegoż sprzętu tylko wtedy, jeśli Najemca będzie w stanie udowodnić, że nie spowodowało ich lub nie przyczyniło się do ich powstania niewłaściwe obchodzenie z nim.

Uprawnienia Najemcy przysługujące mu ze względu na niewypełnienie umowy i wad, które pojawiają się w trakcie okresu wynajmu pod opieką Najemcy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody, niezależnie od tego, kto jest za nie odpowiedzialny, nie zostaną uznane.

Niezależnie od tego, Najemca będzie musiał bezzwłocznie poinformować Najemcę o powstaniu defektu lub podjęciu środków ostrożności, niezbędnych do ochrony danej rzeczy przed nieprzewidzianymi zagrożeniami, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 1. [Samodzielne modyfikacje] A-Rental nie ponosi żadnej odpowiedzialności za modyfikacje dokonane przez Klienta lub osoby trzecie bez zgody A-Rental lub za niewłaściwe korzystanie z dostarczonych towarów.

Otrzymanie sprawnego sprzętu może być obarczone brakiem możliwości korzystania z konkretnych wersji programowych. Klient ma obowiązek poinformowania A-Rental o swoich oczekiwaniach w tym względzie przed potwierdzeniem oferty. Brak dostępu do konkretnych wersji oprogramowania w urządzeniu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Najemcy dla ofert potwierdzonych.

 1. [Pozwolenia] Najemca jest zobowiązany do uzyskania na własny koszt wszelkich pozwoleń publicznoprawnych, które mogą być potrzebne w związku z planowanym wykorzystaniem wynajętych przedmiotów.

W zakresie w jakim montaż i obsługa powinien być przeprowadzony przez A-Rental, a Najemca chce go dokonać samodzielnie, istnieje taka możliwość na jego prośbę, jeśli uzyska i okaże wszystkie niezbędne uprawnienia, pozwolenia i licencje przed rozpoczęciem prac.

A-Rental nie udziela gwarancji, że pozwolenia na używanie danego przedmiotu zostaną przyznane. Odmowa ich przyznania nie stanowi szczególnej podstawy do anulowania Umowy. W takim przypadku umowa może zostać wypowiedziana na warunkach wymienionych w Par. 6a pkt 2.

 1. [Ograniczenie praw osób trzecich] Najemca gwarantuje zabezpieczenie urządzeń od wszelkich szkód, roszczeń, zastawów i innych domniemań prawnych osób trzecich.

Jest on zobowiązany do powiadomienia A-Rental i niezwłocznego przekazania mu wszystkich niezbędnych dokumentów, jeśli wynajęty sprzęt został wzięty pod egzekucję lub strona trzecia zgłosiła jakikolwiek inne roszczenia do niego.

Najemca poniesie koszty (w szczególności te, które będą wymagane w razie podjęcia kroków prawnych), niezbędne do obrony prawnej, służącej zapobiegnięciu działaniom osób trzecich.

 • 9. ZOBOWIĄZANIA NAJEMCY W OKRESIE WYNAJMU
 1. [Serwis] Z wynajętymi przedmiotami należy obchodzić się ostrożnie, z należytą troską.

W okresie najmu to Najemca jest zobowiązany do serwisowania i naprawy przedmiotów na własny koszt, po uprzednim powiadomieniu A-Rental i ustaleniu sposobu i zakresu serwisu.

Na prośbę A-Rental, Najemca przekaże informacje na temat stanu urządzeń oraz miejsca ich instalacji i magazynowania.

 1. [Kwalifikacje] Wynajęte przedmioty mogą być montowane, używane i demontowane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów, posiadających stosowne uprawnienia min. SEP, zgodnie z ogólnie przyjętymi regulacjami.

Jeśli przedmiot wynajęto bez obsługi, Najemca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, w szczególności regulacjami o zapobieganiu wypadkom i regulacjami BHP.

 1. [Zasilanie] Najemca powinien zapewnić, żeby zasilanie wynajętych urządzeń odbywało się stabilnie i bezawaryjnie. Najemca jest odpowiedzialny za awarie i uszkodzenia wynajętych rzeczy, w wyniku przerwy w dostawie prądu lub przerw w zasilaniu lub krótkookresowych wahań, niezależnie od tego, czy jest to z jego winy, czy też nie.
 2. [Żarówki] Wadliwe żarówki obciążają rachunek Najemcy. Cena zakupu żarówek zastępczych przez Najemcę w okresie najmu podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy żarówki uważane za wadliwe zostaną zwrócone do A-Rental. A-Rental podejmuje decyzję w sprawie zwrotu ceny zakupu, w zależności od wyników kontroli żarówki danego producenta.
 3. [Szkody] Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody, straty i tym podobne, rzutujące na wartość przekazanego sprzętu. Najemca jest zobowiązany do zwrotu kosztów uszkodzonych lub utraconych żarówek lub innych części, łącznie z małymi elementami dodatkowymi, według wycen dostarczonych od producenta lub dystrybutora.
 4. [Pozwolenia] W przypadku najmu bezprzewodowych systemów mikrofonowych oraz radiotelefonów, Najemca zagwarantuje, że użycie tych urządzeń będzie zgodne z obowiązującymi aktualnie pozwoleniami, których załatwienie na odpowiedni obszar leży wyłącznie w jego gestii patrz też Par. 8 pkt 7.
 5. [Ubezpieczenie] Najemca zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od ryzyka powiązanego z danym przedmiotem (utraty, kradzieży, uszkodzenia, odpowiedzialności prawnej). W razie wniosku o okazanie odpowiedniego ubezpieczenia należy złożyć dowód jego posiadania do A-RENTAL.
 6. [Wynajem długoterminowy] Powyższe zobowiązania stosuje się również od momentu, w którym cały okres wynajmu (obliczony począwszy od oryginalnego początku okresu najmu) wynosi ponad dwa miesiące w wyniku jego rozszerzenia uzgodnionego później, lub w którym Najemca posiadał wynajęty przedmiot w swoim posiadaniu przez okres dłuższy niż dwa miesiące z innych powodów.
 7. [Naruszenie zobowiązań] Złamanie postanowień z 9, uznaje się za korzystanie z wynajętych przedmiotów z naruszeniem umowy i uprawnia A-RENTAL do natychmiastowego wypowiedzenia całej umowy, bez konieczności wcześniejszego wysłania listu ostrzegawczego.
 • 10. ZWROT WYNAJĘTYCH PRODUKTÓW
 1. [Godziny i miejsce] Najemca jest zobowiązany do terminowego zwrotu wynajętych przedmiotów do magazynu A-Rental w Warszawie. Magazyn jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Jeśli nie jest to możliwe a zwrot miałby nastąpić w innej lokalizacji, innych dniach lub godzinach, Najemca jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym A-Rental, ustalając dalszy sposób postępowania.
 2. [Kara za opóźnienie] Wynagrodzenie za dzień liczony za każdą rozpoczętą dobę po wyznaczonej godzinie zwrotu stanowi cennikową stawkę za wypożyczenie przedmiotu na 1 dzień, bez uwzględnienia rabatów i zniżek stosowanych w ofertach handlowych.

A-Rental zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń w sprawie innych strat i utraconych korzyści.

 1. [Stan wymagany] Najemca jest zobowiązany do przeprowadzenia inspekcji technicznej urządzeń przed zwrotem sprzętu i serwisowania wynajętych przedmiotów na własny koszt. Zwracane urządzenia powinny czyste, kompletne i w stanie niepogorszonym niż w momencie odbioru, z uwzględnieniem naturalnego zużycia.
 2. [Samodzielne modyfikacje] Wszelkie modyfikacje, w tym wgrane oprogramowanie i ich poszczególne wersje winny zostać przed zwrotem sprzętu usunięte lub przywrócone do stanu pierwotnego. W przypadku wykrycia nieuzgodnionych modyfikacji, koszty ich usunięcia obciążają Klienta.
 3. [Inspekcja] W razie zwrotu przedmiotów przez Najemcę bez przeprowadzenia prac inspekcyjno-naprawczych, A-Rental jest uprawniony do przeprowadzenia ich samodzielnie lub z pomocą osób trzecich na koszt Najemcy, bez uprzedniego pisemnego upomnienia i ustalenia z nim okresu, w którym zostaną wykonane.
 4. [Zwrot urządzeń serwisowanych] Urządzenia serwisowane w trakcie okresu najmu winny być opatrzone protokołem serwisowym z: zakresem prac wykonanych w urządzeniu, wykazem użytych do naprawy części i numerem seryjnym urządzenia.
 5. [Zwrot urządzeń uszkodzonych] Urządzenie zwracane jako uszkodzone powinno być wyraźnie oznaczone taśmą samoprzylepną odblaskową na urządzeniu i opakowaniu zbiorczym w celu ułatwienia jego identyfikacji. Opis usterki powinien być przesłany mailem lub dostarczony na piśmie wraz z urządzeniem.
 6. [Ocena techniczna] Niezależnie od oceny wizualnej stanu sprzętu w momencie odbioru, A-Rental zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oceny stanu technicznego zwracanych przedmiotów do 14 dni po ich otrzymaniu.

Jeśli po tym czasie nie zostanie wniesione żadne zastrzeżenie, należy to uznać za zgodę co do tego, iż stan zwróconych przedmiotów jest satysfakcjonujący.

Do tego czasu koszt naprawy wszelkich wykrytych usterek, obciążają Najemcę. W razie ewentualnych napraw Najemca jest zobligowany do pokrycia kosztów części i robocizny na podstawie odrębnej faktury. Wyłączeniem są usterki ujawnione w momencie odbioru lub w okresie najmu, jeśli ustalono dla nich odrębnie postepowanie.

 1. [Ekspertyzy niezależne] W sprawach spornych A-Rental ma prawo zwrócić się na koszt Najemcy po ekspertyzę do Naczelnej Organizacji Technicznej lub osoby przez nich wskazanej, lub autoryzowanego punktu serwisowego dla danego urządzenia.
 • 11. ZAKUP MATERIAŁÓW I SPRZĘTU
 1. [Przekazanie własności] Sprzęt i produkty zakupione przez Klienta, pozostają własnością A-Rental do momentu opłacenia całości faktury za nie, w tym wszystkich opłat transportowych, podatków i odsetek za zwłokę. Do czasu otrzymania przez A-Rental ostatecznej płatności, A-Rental zastrzega sobie poniższe:
 • prawo do przejęcia towarów w każdej chwili, niezależnie od częściowych płatności już dokonanych przez Klienta, jeśli Klient spóźnia się z zapłatą kolejnych ustalonych części faktur lub A-Rental wejdzie w posiadanie informacji o możliwym zagrożeniu wypłacalności Klienta
 • Klient zobowiązuje się do starannego przechowywania towarów w taki sposób, aby można je było zidentyfikować jako własność A-Rental i ubezpieczyć towar na własny koszt
 • Klient nie może sprzedawać, cedować ani w inny sposób przekazać towarów innym osobom ani modyfikować lub wprowadzać zmian lub uzupełnień towarów bez pisemnej zgody A-Rental (lub zezwalać na to innym osobom).
 1. [Egzekucja towarów] A-Rental i/lub jego przedstawiciele mają prawo dostępu do lokalu (Klienta lub stron trzecich) w którym znajdują się towary, w celu ich przejęcia zgodnie z postanowieniami 14 pkt 1, jeżeli Klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. W tym celu Klient musi zapewnić współpracę, nawet jeśli towary zostały połączone ze sobą lub zmodyfikowane za pomocą innego urządzenia, innych części czy rzeczy Klienta. Niniejsze warunki handlowe mają tu także zastosowanie.
 2. [Sprzęt używany] Sprzęt i przedmioty nabywane jako używane nie są objęta gwarancją oraz są wyłączone spod rękojmi. W przypadku sprzedaży używanych artykułów Klient kupuje towary „takie jakie są” w stanie, w którym się znajdują, i nie istnieją warunki, gwarancje, oświadczenia lub dodatkowe warunki wyraźne lub dorozumiane, które byłyby wiążące dla A-Rental, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych lub przewidzianych w Umowie Sprzedaży.
 3. [Reklamacje] Kupujący oświadcza że zapoznał się ze stanem sprzętu używanego który zamierza zakupić i w pełni go akceptuje. A-Rental nie ponosi odpowiedzialności za widoczne wady, które Klient zaobserwował lub powinien był racjonalnie zaobserwować w momencie dostawy. Aby reklamacje dotyczące widocznych wad były dopuszczalne, muszą zostać zgłoszone przez Klienta w formie pisemnej niezwłocznie w ciągu 1 dnia kalendarzowego od momentu dostawy i przed pierwszym użyciem towaru. Wszystkie inne skargi dotyczące towarów sprzedanych muszą być zgłoszone na piśmie do A-Rental w ciągu 8 dni kalendarzowych od daty dostawy.
 • 12. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI A-RENTAL
 1. [Wyłączenie odpowiedzialności] Roszczenia odszkodowawcze Najemcy wobec A-Rental nie zostaną uznane, w szczególności za szkody powstałe w wyniku braku możliwości świadczenia usługi oraz czynów bezprawnych, niewykonania umowy, będącego skutkiem jej naruszenia w sposób inny niż opóźnienie. Roszczenie takie dotyczy także dodatkowych usług, w tym obsługi, transportu i montażu.

Wyłączenie odpowiedzialności stosuje się również do wszelkiego rodzaju szkód pośrednich, utraconych zysków i innych strat finansowych, utraty kontraktów, dobrej reputacji lub reputacji, uszkodzenie danych. W razie wyłączenia odpowiedzialności A-Rental, wyłącza się również odpowiedzialność osobistą jego pracowników i współpracowników.

 1. [Odpowiedzialność] Nieobjęte powyższymi wyłączeniami są roszczenia odszkodowawcze, do których doszło za sprawą rażącego zaniedbania lub umyślnego działania A-Rental oraz roszczenia odszkodowawcze z tytułu braku wyraźniej charakterystyki w formie pisemnej.
 2. [Spory na korzyść A-Rental] Najemca ze swojej strony zobowiązuje się zgodzić na powyższe zapisy w umowach z osobami trzecimi, w szczególności z artystami, sportowcami, widzami itd. na korzyść A-Rental, pod warunkiem, że sam zgodził się na porównywalne wyłączenie odpowiedzialności, lub ma możliwość zaakceptować porównywalne wyłączenie odpowiedzialności na korzyść A-Rental, bez nieuzasadnionych niekorzystnych skutków gospodarczych.
 3. [Roszczenia osób trzecich] Najemca zabezpieczy i uchroni A-Rental od odpowiedzialności przed wszelkimi szkodami i odpowiedzialnością, jaką A-Rental może ponieść w wyniku roszczeń stron trzecich, związanych z towarami i/lub usługami dostarczonymi przez A-Rental w zakresie, w jakim roszczenie jest wynikiem działań lub pominięcia przez Klienta lub z powodu niebezpiecznych sytuacji spowodowanych przez Klienta.
 4. [Odpowiedzialność wobec osób trzecich] Jeśli nie spełni tego obowiązku, będzie musiał zwolnić A-Rental z powyższych roszczeń odszkodowawczych, o ile A-RENTAL nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu rażącego zaniedbania lub umyślnego postępowania.
 5. [Wyłączenie przyczyn dodatkowych] Niezależnie od jakichkolwiek postanowień w niniejszych OWU, A-Rental nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek straty lub szkody, które może ponieść Klient w bezpośredniej lub pośredniej konsekwencji, jeśli dostawa towarów lub usług przez A-Rental jest utrudniona, opóźniona lub niemożliwa, droższa lub nieopłacalna z powodu okoliczności lub zdarzenia poza uzasadnioną kontrolą A-Rental, w tym (ale nie wyłącznie) działania bojowe, wojny, zamieszki, strajki, blokady, spory handlowe lub zamieszki w miejscu pracy (w włączeniem A-Rental), wypadki, uszkodzenia urządzeń lub maszyn, działania żywiołów: ognia, wody, burzy, trudności lub zwiększonych kosztów związanych ze znalezieniem pracowników, materiałów, surowców lub transportu.
 6. [Siła wyższa] Dopóki trwa działanie siły wyższej, zobowiązania A-Rental, wynikające z Umowy zostaną zawieszone. W przypadku gdy działanie siły wyższej trwa dłużej niż 14 dni, obie strony mają prawo wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia, co powoduje powstanie zobowiązania do odszkodowania.
 7. [Zobowiązanie częściowe] Jeżeli A-Rental już częściowo wywiązał się ze swoich zobowiązań w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jeśli A-Rental może tylko częściowo wypełniać swoje obowiązki, ma prawo do faktury za część już wykonaną i/ lub część która może jeszcze zostać wykonana. Klient jest wówczas zobowiązany do zapłaty takiej faktury, jak gdyby była to osobna Umowa. Nie dotyczy to jednak części która już była wykonywana i / lub nadal może być wykonywana a nie ma niezależnej wartości własnej.
 8. [Maksymalne roszczenie] O ile zapisy szczegółowe nie stanowią inaczej, maksymalna łączna odpowiedzialność A-Rental wobec Klienta na mocy lub w związku z każdą Umową, powstająca w wyniku naruszenia umowy przez A-Rental nie może przekraczać ceny płaconej przez Klienta za towary lub usługi w ramach takiej Umowy.
 9. [Okres odpowiedzialności] Wszelkie roszczenia Klienta, wynikające z niniejszych OWH lub z dowolnej oferty, zamówienia lub umowy lub z nimi związane, w każdym przypadku ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku od daty wykonania dostawy towaru i/lub usługi.
 10. [Przypadki bez wykluczeń] Żadne z postanowień Umowy ani OWU nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza wzajemnej odpowiedzialności Stron za:
 • oszustwo
 • śmierć lub obrażenia ciała, spowodowane przez zaniedbanie lub zaniechanie
 • jakąkolwiek odpowiedzialność w zakresie, w jakim nie może być wykluczona lub ograniczona z mocy prawa.
 • 13. Postanowienia Końcowe
 1. [Prawna odpowiedzialność Stron] Konstrukcja, ważność, wykonanie Umowy oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne i stosunki prawne, wynikające z Umowy lub z nią związanie podlegają prawu polskiemu, które jest językiem negocjacji i umowy.
 2. [Sąd właściwy terenowo] Miejscem wykonania, jak również miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów, wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego, będzie Warszawa. Strony nieodwołalnie poddają się wyłącznie jurysdykcji sądów polskich, właściwych terenowo dla adresu rejestracji A-Rental.
 3. [Wykluczenia ważności] Jeśli jakiekolwiek postanowienie (lub jego część) w niniejszych OWH i Umowie zostanie uznane za nielegalne, niezgodne z obowiązującym na terenie RP prawem lub niewykonalne, nieważne czy też nieskuteczne z innych powodów, takie postanowienie (lub jego odpowiednia część) może zostać oddzielone od pozostałych zapisów, nie naruszając mocy i ważności pozostałych postanowień. Postanowienia nieważne lub nieskuteczne należy zastąpić takimi, które będą możliwie najbliższe gospodarczemu celowi postanowienia
 4. [Ustalenia ustne] O ile poczyniono poboczne ustalenia ustne,  zapisy niniejszych watunków zawsze są nadżędne względm nich w przypadku sporów i innych ustaleń.
 5. [Zmiany] Odstępstwa i poprawki do OWH i Umów wymagają pisemnej akceptacji obu stron dla potwierdzenia skuteczności.
 6. [Tajemnica przedsiębiorstwa] Oferty, obliczenia, plany, rysunki lub porównywalne dokumenty nie mogą być bez zgody A-RENTAL powielane, zmieniane ani udostępniane osobom trzecim.
 7. [Podnajem i transakcje zagraniczne] Najemca może odpłatnie lub nieodpłatnie przekazywać przedmiot najmu osobom trzecim lub przewodzić go za granicę jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody A-Rental.
 8. [Aktualność danych] Wszystkie dane techniczne, w tym te zawarte na platformie a-rental.pl, obowiązują w momencie sporządzenia oferty i w czasie faktycznego dostępu do nich; zostały przedstawione bez gwarancji utrzymania.
 9. [Zastrzeżenia zmian] Możliwość modyfikacji nazw, modeli, cen, kolorów, wersji oprogramowania i dostępności jest zastrzeżona.

Regulamin został sporządzony przez A-Rental

Data wprowadzenia/aktualizacji: 21.05.2024

TOP