×

Adres:

 • ul. Rezedowa 21

 • 04-232 Warszawa

 • tel. +48 601 531 121

 • rental@arental.pl

Potrzebujesz pomocy?

Regulamin

Ogólne Warunki wypożyczania sprzętu

przez ARAM, pod marką handlową A-Rental lub ARAM

 

 • 1. INFORMACJE OGÓLNE                        
 1. [Podstawa prawna] Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej “OWH”) ustalone zostały w oparciu o art. 384 i następne ustawy Kodeks cywilny - tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 - (K.c.).

[Cel] Są podstawą i stanowią integralny element wszystkich obecnych i przyszłych umów i stosunków handlowych pomiędzy Wynajmującym ARAM sp. z o.o. spółka komandytowa., będącym operatorem platformy www.A-Rental.pl  (zwanej dalej „A-Rental”, „ARAM” lub „Wynajmujący”) i kontrahentami (zwanymi dalej „Najemcami” lub „Klientami”), zawierającymi te umowy w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. OWH dookreślają prawa i obowiązki Stron takiej umowy.

[Zasięg i zakres] Obejmują wynajem towarów/przedmiotów, dostępnych na platformie www.A-Rental.pl i/lub powiązanych z nimi usług.

[Odbiorcy] Wynajem towarów i/lub usług nie następuje na rzecz osób fizycznych – konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.c., w związku z czym OWH nie mają zastosowania do konsumentów.

 1. [Wykluczenie sporów] W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami OWH a postanowieniami wzorca umów stosowanego przez Klienta, umowa pomiędzy Stronami nie obejmuje sprzecznych postanowień wzorca umów stosowanego przez Klienta, a Strony są związane postanowieniami OWH.
 2. [Ważność formy] Strony ustalają, że komunikacja telefoniczna, pocztą elektroniczną, SMS i/lub Skype, WhatsUp i podobnym lub innymi komunikatorami używanymi przez pracowników A-Rental będzie ważna, o ile niniejsze OWH nie stanowią inaczej dla zachowania ważności zobowiązania.

Zawsze jeśli mowa o wymogu pisemnej formy, warunek spełniają poczta tradycyjna, dokumenty papierowe wymieniane między stronami osobiście, także e-mail z treścią lub załącznikiem oraz udokumentowana w sposób graficzny, łatwo dostępna i możliwa do odtworzenia inna wiarygodna forma przekazu tekstowego między stronami w tym SMS, MMS, WhatsUp, Skype itp.

W/w Forma komunikacji w procesie negocjacji i ustaleń jest dowolna ale sposób zawarcia wiążącej umowy zawsze musi być zakończony podpisanym i wysłanym zamówieniem.

 1. [Akceptacja] Najemca zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji aktualnych OWH przed każdą transakcją. OWH zostanie udostępniony Najemcy poprzez wysłanie aktualnych OWH na adres e-mail podany przez Najemcę. Pisemne zamówienie na podstawie przedstawionej oferty najmu będzie oznaczało jednoczesną i bezsporną akceptację OWH.
 2. [Obowiązek informacyjny] OWH są dostępne na stronie internetowej A-Rental.pl i na życzenie Najemcy mogą być przesłane na jego adres w formie elektronicznej lub papierowej.
 • 2. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY
 1. [Ogólne] Przy realizacji wynajmu zastosowanie będą miały podane niżej terminy najmu i jego warunki.
 2. [Ceny jednostkowe] Ceny jednostkowe wymienione w katalogach, na stronach internetowych i podobnych mediach mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. [Oferty automatyczne] Zapytanie utworzone przez platformę A-Rental.pl a także wygenerowane automatycznie na platformie kalkulacje oraz podsumowania wyliczeń, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie są wiążące co do zasady i podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
 4. [Oferty wiążące] Na podstawie zapytania z platformy złożonego przez Klienta, drogą e-mail, telefoniczną lub inną, pracownik A-Rental sprawdzi dostępność sprzętu oraz warunki cenowe, a następnie prześle Klientowi mailem ofertę, której ważność wynosi 24h, nawet jeżeli w ofercie napisano inaczej lub nie jest ten czas określony.
 5. [Zawarcie umowy] Zawarcie umowy odbywa się poprzez przyjęcie przez Najemcę oferty złożonej przez A-Rental. Jeżeli Najemca i A-Rental pozostają ze sobą w stałych stosunkach gospodarczych, to brak niezwłocznej odpowiedzi Najemcy na ofertę A-Rental poczytuje się za przyjęcie oferty przez Najemcę.
 6. A-Rental potwierdzi na piśmie ostateczną realizację warunków zamówienia przed rozpoczęciem okresu wynajmu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od przyjęcia oferty przez Najemcę.
 7. Przyjęta przez Najemcę oferta A-Rental wraz z niniejszymi OWH są wiążące jako umowa od momentu przyjęcia oferty przez Klienta.
 8. [Porady i konsultacje] Wszelkie nieodpłatne porady udzielane przez A-Rental/i lub ARAM w związku z zawarciem umowy, podawane są zgodnie z najlepszą wiedzą. A-Rental nie przyjmuje jednak i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wdrożenia i wykorzystania takich konsultacji, niezależnie od ich formy - ustnej lub pisemnej.

Porada udzielona przez A-Rental / ARAM nie zwalnia Klienta z obowiązku upewnienia się, że wypożyczone urządzenia i/lub akcesoria są odpowiednie do zamierzonego przez Klienta celu. Dotyczy to również danych i parametrów sprzętu, jego możliwości i ich potencjalnych zastosowań oraz warunków wykorzystania wraz z właściwymi pozwoleniami na użytkowanie, jeśli są wymagane. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność jedynie za wydanie sprzętu w stanie przydatnym do umówionego użytku.

 1. [Upoważnienie do zaciągania zobowiązań] Osoba podpisująca się pod umową, powodując docelowo konieczność wystawienia faktury kosztowej z obowiązkiem zapłaty, powinna posiadać ważne upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy, podpisane przez prawnego reprezentanta podmiotu, w imieniu którego zobowiązane jest zaciągane.

Jeśli osoba akceptująca ofertę zawiera umowę z A-Rental po raz pierwszy, upoważnienie dla niej powinno być przedstawione nie później niż w momencie przyjęcia oferty, w celu umożliwienia dokonania kopii lub odpisu, lub przesłane skanem przed zatwierdzeniem transakcji.

Jeśli przedstawione upoważnienie nie zawiera daty ważności, przyjmuje się, że wystawione jest na czas nieokreślony a wystawca poinformuje A-Rental, jeśli zostanie ono unieważnione.

Jeżeli przedstawiciel Najemcy, wskazuje w drodze dokumentowej (np. wiadomość e-mail) osobę upoważnioną do odbioru sprzętu, odbiór sprzętu przez wskazaną osobę będzie traktowany jako skuteczne upoważnienie.

 1. [Przetwarzanie danych osobowych] Wszelkie dane osobowe przekazane w drodze ofertowania do A-Rental i/lub ARAM, będą odpowiednio zabezpieczane. Ich gromadzenie i przetwarzanie odbywać się będzie wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem zbioru, w tym do celów fiskalno-skarbowych.
 2. [Asymetrie informacyjne] W wyniku asymetrii informacyjnych A-Rental nie ponosi odpowiedzialności za wygenerowanie i zawartość oferty, klient jest zobowiązany sprawdzić każdą ofertę pod względem merytorycznym. Oferty są tworzone na podstawie informacji dostarczanych przez klienta według najlepszej wiedzy na dany dzień.
 3. [RODO] Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • 3. OKRES WYNAJMU, WYDANIE I ZWROT
 1. [Termin dostawy] Wszelkie daty dostawy określone przez A-Rental mają jedynie charakter informacyjny, a opóźnienia w dostawie nie powodują odpowiedzialności A-Rental ani prawa do odszkodowania na korzyść Klienta, jak również nie uprawniają Klienta do wypowiedzenia Umowy i/lub odmowy przyjęcia towarów lub usług, chyba że ustalono inaczej. Powyższe nie dotyczy jednak odpowiedzialności za szkodę doznaną przez Najemcę, jeżeli szkoda powstała na skutek opóźnienia została wyrządzona przez A-Rental umyślnie.
 2. [Okres najmu] Okres wynajmu rozpoczyna się w dniu, w którym uzgodniono odbiór wynajętych przedmiotów z magazynu A-Rental, a kończy w dniu ich zwrotu do tego samego magazynu, nawet jeśli transport został zapewniony przez A-Rental.

Dni odbioru i zwrotu przedmiotów traktowane są także jako pełny okres wynajmu, nawet jeśli obejmują pojedyncze godziny, chyba że oferta wyraźnie stanowi inaczej.

 1. [Wydanie z magazynu] Jeśli nie ustalono inaczej, sprzęt wydawany jest z magazynu A-Rental / ARAM w trybie EXW (Ex Works – Incoterms 2010 lub FCA jeżeli poza EU). Oznacza to, że ryzyko utraty, uszkodzenia lub kradzieży przechodzi na Klienta w momencie wydania towaru z magazynu A-Rental  / ARAM i obowiązuje do momentu jego zwrotu w to samo miejsce. Towary są przewożone na koszt i ryzyko Klienta.
 2. [Zmiana miejsca dostawy] Jeżeli pobranie lub zwrot przedmiotu najmu odbywa się w innym miejscu, niż magazyn A-Rental, Najemca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę A-Rental oraz uzgodnić szczegóły przekazania. Najemca ponosi wszelkie koszty pobrania lub zwrotu przedmiotu najmu, jeżeli następuje to w miejscu innym niż magazyn A-Rental.
 3. [Dostawy częściowe] Dopuszczalne są częściowe dostawy. Jeżeli sprzęt jest dostarczany w ramach dostaw częściowych, A-Rental ma prawo do fakturowania każdej dostawy osobno.
 4. [Obowiązek odbioru towaru] Klient jest zobowiązany do przejęcia/odbioru zamówionego sprzętu w momencie jego dostarczenia lub zgodnie z terminem pozostawienia go do dyspozycji Klienta, zgodnie z umową szczegółową.

Jeśli Klient odmawia przejęcia zamówionego sprzętu, nie stawi w uzgodnionym przez Strony terminie przejęcia/odbioru zamówionego sprzętu lub dopuszcza się zaniedbania w dostarczeniu informacji niezbędnych do dostawy, sprzęt będzie przechowywany w imieniu Klienta i na jego ryzyko. W takim przypadku wszystkie koszty dodatkowe, w tym koszty przechowywania, będą ponoszone na konto Klienta.

 1. [Skuteczny zwrot] Po upływie okresu najmu przewidzianego umową, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie i na własny koszt zwrócić przedmiot najmu do A-Rental.

Za ważny i skuteczny zwrot przedmiotu najmu uznaje się oddanie do A-Rental sprzętu czystego i w stanie nie gorszym niż Najemca go otrzymał, uwzględniając dopuszczalne zużycie, wynikające z prawidłowego użytkowania.

Jeżeli stan sprzętu zwróconego powoduje uznanie jego zwrotu za nieskuteczne zgodnie z ww. definicją, Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów Wynajmu za dni potrzebne na przywrócenie sprzętu do stanu pożądanego oraz innych kosztów takiego przywrócenia, jeśli zaistniały.

Jeżeli najemca zobaczy usterkę sprzętu podczas odbioru, wyjmowania ze skrzyni, montażu, przed jego użyciem zobowiązany jest on natychmiastowo poinformować A-Rental drogą dokumentową tj. np.: poprzez email, SMS, WhatsUP, Skype wraz ze zdjęciem zauważonej usterki lub filmikiem, na adres rental@arental.pl pod rygorem uznania, że usterkę lub uszkodzenie sprzętu zostanie przypisana jemu.

 • 4. KOSZTY NAJMU, KAUCJA, PRZEDPŁATA
 1. [Zakres oferty] O ile nie wskazano inaczej, oferta nie obejmuje instalacji, obsługi, montażu ani transportu, ubezpieczenia i podobnych usług.
 2. [Waluta oferty] O ile nie wskazano inaczej, ceny w ofercie są zawsze kwotami netto, wyrażanymi w PLN, bez podatku VAT, który na dzień sporządzenia umowy wynosi 23% i będzie wyszczególniony na fakturze końcowej.
 3. [Rabaty za częstotliwość] Klientowi nie przysługują żadne dodatkowe specjalne warunki cenowe związane z częstotliwością wcześniejszych umów handlowych między Stronami. Strony będą polegać na warunkach umowy szczegółowej, dotyczącej konkretnej transakcji oraz niniejszych OWH, które są uznawane za znane, zaakceptowane i mające zastosowanie do każdej umowy.
 4. [Przedpłata, kaucja] Czynsz należny A-Rental płatny będzie w terminie ustalonym przez strony w umowie. Jeżeli nic innego nie wynika z umowy pomiędzy stronami, czynsz płatny będzie jednorazowo z góry przed przekazaniem przedmiotu najmu Najemcy. Jeżeli ustalono inny termin zapłaty czynszu niż czynsz płatny z góry, to A-Rental ma prawo zażądać od klienta zabezpieczenia przed przekazaniem przedmiotu najmu. Zabezpieczenie może nastąpić w formie kaucji albo gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy wynikających z umowy, w szczególności roszczeń o zapłatę czynszu, roszczeń z tytułu kar umownych, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej Wynajmującemu. Zabezpieczenie zostanie udzielone co najmniej do kwoty równej wartości czynszu należnego Wynajmującemu za cały okres najmu.

 

 • kaucja jest płatna gotówką lub przelewem przed lub w momencie przekazania przedmiotu najmu.
 • od pobranej kaucji A-Rental nie nalicza odsetek dla Klienta.
 • za moment zapłaty przelewem uznaje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek bankowy, wskazany pisemnie przez A-Rental.
 • w szczególnych przypadkach do wydania przedmiotu Najmu możliwe jest przyjęcie bankowego dowodu realizacji przelewu, jako gwarancję zapłaty ustalonej kwoty.
 • nieprzedstawienie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, niedokonanie wpłaty kaucji na poczet zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego lub niedokonanie zapłaty czynszu w sytuacji, w której jest ono płatne z góry - spowoduje zawieszenie wykonania Umowy na rzecz Najemcy bez roszczeń wobec A-Rental. Wynajmującemu przysługuje prawo wstrzymania się z wydaniem przedmiotu najmu i nie stanowi to opóźnienia Wynajmującego w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy.

Kaucja zostanie zwrócona przez Wynajmującego najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zwrotu przedmiotu najmu.

 1. [Dostawy częściowe] W przypadku dostaw częściowych, dostawa która pozostaje nieopłacona w terminie może wstrzymać lub anulować pozostałe dostawy częściowe, bez prawa do żądania odszkodowania lub jakichkolwiek innych roszczeń przez Klienta.
 • 5. USŁUGI DODATKOWE, OBSŁUGA, WSPARCIE
 1. [Usługi dodatkowe] Kwota obciążenia za dodatkowe usługi, w szczególności obsługę, dostawę, montaż i wsparcie, zostanie naliczona na podstawie oddzielnej umowy. Jeśli kwota opłaty nie została ustalona osobno, A-Rental będzie uprawniony do żądania zapłaty w wysokości uwzględniającej przeciętne ceny stosowane na rynku takich usług.
 2. [Miejsce – przystosowanie] Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za montaż sprzętu, w tym miejsce, w którym sprzęt jest montowany. A-Rental nie ma obowiązku przed wykonaniem umowy sprawdzić, czy miejsce, w którym sprzęt będzie montowany, rzeczywiście się do tego nadaje. A-Rental / ARAM świadczy swoje usługi wtedy, jeśli miejsce montażu jest odpowiednio przystosowane i nie przysparza dodatkowych trudności. Najemca zapewni, żeby miejsce w którym A-Rental będzie rozstawiać, podłączać, wieszać lub instalować sprzęt, odpowiednio się do tego nadawało. Jeśli montaż opóźni się z powodów niezawinionych przez A-Rental, Najemca pokryje związane z tym koszty dodatkowe (np. okresy oczekiwania,  konieczne wyjazdy personelu, itp).
 3. [Miejsce – dostępność] Jeżeli umowa dotyczy także prac montażowych na miejscu realizacji, Najemca ma obowiązek zapewnienia, że miejsce pracy jest należycie dostępne dla Pracowników A-Rental / ARAM, stron trzecich wyznaczonych przez A-Rental oraz dla sprzętu, który ma być dostarczony, w tym samochodów osobowych i dostawczych.
 • Klient musi również zapewnić niezbędne źródła zasilania, dobre oświetlenie robocze, narzędzia pomocnicze, rusztowania, jeśli jest to konieczne, także podnośniki, zwyżki itp. a także wskazać miejsce do składowania sprzętu zapasowego oraz pustych skrzyń transportowych po sprzęcie zamontowanym.
 • Klient zobligowany jest także dopilnować, aby żadne prace firm/osób trzecich nie utrudniały ani nie opóźniały postępu prac.
 • koszty poniesione w wyniku niedotrzymania przez Klienta powyższych warunków będą obciążały Klienta.
 1. [Opóźnienia] Opóźnienia wejścia do obiektu, które nie zależą od A-Rental, mogą mieć wpływ na czas zakończenia montaży, za co nie przysługują Klientowi wobec A-Rental żadne roszczenia.

W przypadku opóźnień pracy w związku z niedopełnieniem obowiązku wynikającego z Par. 5 pkt 3, do prawidłowego wywiązania się z terminów wymienionych na Umowie, może być niezbędne dobowe wydłużenie godzin pracy lub zwiększenie ilości pracowników skierowanych do realizacji usługi, o czym A-Rental poinformuje Klienta najpóźniej w dniu ostatecznego zakończenia montażu i za co wystawi dodatkową fakturę z obowiązkiem zapłaty w ciągu 14 dni. Opóźnienia takie nie zmniejszają ustalonej stawki dziennej ani pracowniczej, ani za wynajem sprzętu.

Stawki dzienne techników A-Rental / ARAM zakładają maksymalnie 12 godzinny dzień pracy. Każda kolejna godzina jest liczona dodatkowo, chyba że strony uzgodniły inaczej w formie dokumentowej.

 1. [Podwykonawcy] A-Rental ma prawo zlecać wykonanie usługi Podwykonawcom według własnego wyboru, o ile uzna to za konieczne do prawidłowego wykonania Umowy. Jeśli Podwykonawca zostanie wskazany przez Klienta jako obligatoryjny, A-Rental nie bierze odpowiedzialności za jakość wykonanych przez niego usług. W takim przypadku Klientowi nie przysługują żadne roszczenia do A-Rental za prace wykonane przez Podwykonawcę w sposób niezgodny z warunkami Umowy.
 2. [Terminowość informacji] Klient zobowiązany jest zapewnić, że wszystkie dane, które A-Rental uzna za niezbędne lub które Klient uzna za niezbędne do wykonania Umowy, zostaną dostarczone z wyprzedzeniem, umożliwiającym realizację konkretnego zadania.

Jeśli dane potrzebne do wykonania Umowy nie zostaną dostarczone do A-Rental na czas, A-Rental ma prawo do zawieszenia wykonania umowy w całości lub części do momentu ich uzupełnienia przez Klienta i /lub wystawienia faktury Klientowi za dodatkowe koszty wynikające z opóźnienia w przekazaniu informacji, w rozsądnej wysokości.

Jeśli klient przekazał do A-Rental nieprawidłowe i/lub niekompletne dane związane z realizacją umowy, A-Rental nie ponosi żadnej odpowiedzialności, niezależnie czy wynika to z przepisów prawa, czy powstaje w wyniku lub z powodu czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), za naruszenia ustawowego obowiązku, odszkodowania, wprowadzenie w błąd lub za inne sytuacje z tym związane.

 • 6. ROZWIĄZANIE UMOWY
 1. [Porozumienie stron] Umowa zawierana jest na czas określony wskazany w przyjętej przez Najemcę ofercie A-Rental. Niezależnie od postanowień przedstawionych poniżej w 6a i 6b, umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. Ten zapis stosuje się również w odniesieniu do dodatkowych usług, które będą miały być świadczone przez A-Rental.
 • 6a. WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ NAJEMCĘ
 1. [Prawo do wypowiedzenia] Najemcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy bez podania przyczyny przed odbiorem przedmiotu najmu. W razie wypowiedzenia umowy w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary, której wysokość uzależniona jest od terminu wpływu wypowiedzenia do A-Rental.
 2. [Kara] Otrzymanie wypowiedzenia przez A-Rental określa moment, w którym następuje rozwiązanie umowy. Kara zostanie zapłacona przez Najemcę najpóźniej  w momencie złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Kara wynosi:
 • 5% ceny najmu, jeżeli rozwiązanie nastąpiło 7 lub więcej dni przed odbiorem przedmiotu najmu,
 • 10% w przypadku wypowiedzenia złożonego 3 dni przed odbiorem przedmiotu najmu,
 • 20% jeśli rozwiązanie nastąpiło od 1 dzień przed odbiorem przedmiotu najmu.

Jeżeli wraz z doręczeniem wypowiedzenia lub przed jego doręczeniem, nie nastąpiła zapłata kary, o której mowa w niniejszym punkcie, oświadczenie o wypowiedzenie jest nieskuteczne i strony są związane umową w pierwotnym brzmieniu.

 1. [Usługi dodatkowe] Powyższe postanowienia § 6a stosuje się również w odniesieniu do tych wynagrodzeń i ich części, które zostały uzgodnione za usługi w rozumieniu 5 pkt 1.

Poza karą, o której mowa w pkt 2 i 3, Najemca zobowiązany jest również do zwrotu na rzecz Wynajmującego wszelkich kosztów oraz wydatków poniesionych przez Wynajmującego w związku z gotowością do wykonania umowy.

 1. [Wpływ wypowiedzenia] Wypowiedzenie umowy musi zostać przestawione w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Zamawiający ma obowiązek upewnić się o skuteczności dostarczenia korespondencji drogą telefoniczną, żądając odpowiedzi pisemnej, lub przez wbudowane opcje klientów poczty elektronicznej, pozwalające bezspornie potwierdzić doręczenie, np. zwrotne potwierdzenie odczytu z serwera.

 • 6b. WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ A-Rental

 

 1. [Prawo do rozwiązania] A-Rental ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem – ze skutkiem natychmiastowym - w następujących przypadkach:
 • jeśli Klient nie dopełni któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy, po uprzednim wyznaczeniu przez Wynajmującego co najmniej 7-dniowego terminu na wykonanie zobowiązania,
 • jeśli A-Rental zażądał od Klienta zabezpieczenia zgodnie z 4 pkt 5 niniejszych OWH, a takie zabezpieczenie nie zostało dostarczone lub jest niewystarczające
 • jeśli Klient zaprzestanie lub zagrozi zaprzestaniem działalności handlowej (w całości lub w części związanej z wykonywaniem Umowy) lub stanie się niewypłacalny, nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań w terminie ich wymagalności
 • w razie poważnego pogorszenia się statusu ekonomicznego Najemcy. W szczególności, gdy pogorszona sytuacja ekonomiczna się przedłuża, wszczęto wobec niego postępowanie upadłościowe lub otwarto postępowanie pozasądowe, dotyczące jego majątku
 • jeżeli Najemca opóźnia się w zapłacie należnego Wynajmującemu czynszu, a opóźnienie wynosi co najmniej 10 dni, bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu do zapłaty,
 • jeżeli Najemca nie stawi się w umówionym przez strony miejscu i terminie odbioru przedmiotu najmu,
 • jeśli Strony uzgodniły, że Najemca może uiścić płatność w ratach, A-Rental może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Najemca zalega z zapłatą dwóch kolejnych rat.
 1. [Zwrot towarów] W przypadku powyższego trybu wypowiedzenia przez A-Rental, Klient zobowiązany jest na swój koszt do zwrotu A-Rental wszystkich towarów wynajętych lub oddanych do jego dyspozycji przez A-Rental, w ciągu 24 godzin po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia z A-Rental.

A-Rental i/lub jego przedstawiciele będą mieli prawo dostępu do lokalu, w którym znajdują się towary, w celu odebrania rzeczy, w przypadku gdy klient nie zwróci towarów w ciągu 24 godzin. W tym celu klient musi zapewnić współpracę.

 • 7. PŁATNOŚĆ
 1. [Zapłata za najem i usługi] ] Czynsz należny A-Rental płatny będzie w terminie ustalonym przez strony w umowie. Jeżeli nic innego nie wynika z umowy pomiędzy stronami, czynsz płatny będzie jednorazowo z góry przed przekazaniem przedmiotu najmu Najemcy.(płatność z góry).
 2. [Wpływ środków] Decydująca jest data wpływu pieniędzy (szczególnie w przypadku zapłaty bezgotówkowej, decydująca jest data uznania przelewu na rachunku bankowym Wynajmującego), a nie data ich wysłania. Dla rozliczeń międzynarodowych obowiązuje strefa czasowa właściwa dla Warszawy (GMT+01:00).
 3. [Korekty faktur] Jeśli A-Rental błędnie uzna sprzedaż za nieopodatkowaną lub wolną od podatku, mimo że podlega ona podatkowi VAT, A-Rental może żądać zapłaty należnego faktycznie podatku VAT od Klienta również w późniejszym terminie, na podstawie skorygowanego rachunku.
 4. [Wstrzymanie zapłaty] Jakikolwiek spór klienta z Wynajmującym w związku z jakąkolwiek fakturą lub jej częścią, z jakiegokolwiek powodu, nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty należnych faktur nawet w części. Najemcy nie przysługuje prawo potrącenia jakichkolwiek wierzytelności wobec Wynajmującego z należnym Wynajmującemu czynszem najmu.
 5. [Opóźnienie płatności] Jeśli uzgodniono warunki płatności w ratach,jeżeli termin płatności którejkolwiek z rat nie zostanie dotrzymany przez Klienta, to wszystkie pozostałe raty stają się natychmiast wymagalne., Wynajmującemu, za opóźnienie w płatności jakiegokolwiek zobowiązania pieniężnego, przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359  21 Kodeksu cywilnego.
 6. [Odsetki za opóźnienie] Odsetki za opóźnienie są płatne od czynszu najmu oraz wszelkich innych zobowiązań pieniężnych Najemcy, zgodnie polskim prawem, w wysokości odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359 21 Kodeksu cywilnego  Odsetki będą naliczane codziennie, począwszy od dnia w którym płatność stanie się zaległa, do czasu otrzymania przez A-Rental pełnej płatności zaległej kwoty, wraz ze wszystkimi kosztami, które zostały naliczone.
 7. [Anulowanie rabatu] W przypadku płatności przeterminowanych dłużej niż 60 dni ponad termin płatności widniejący na fakturze, A-Rental / ARAM ma prawo anulować udzielony rabat oraz przesłać fakturę Pro Forma na kwotę anulowanego rabatu, którą Najemca jest zobowiązany przyjąć i opłacić bez protestu.
 8. [Zarachowanie zapłaty] .

Płatności dokonywane przez Klienta służą w pierwszej kolejności zaliczeniu na poczet wszystkich należnych odsetek i kosztów, a także należności głównych najdawniej wymagalnych, nawet jeśli klient zaznaczy, że płatność dotyczy późniejszej faktury.

 1. [Reklamacje] Reklamacje lub spory muszą być zgłoszone do A-Rental na piśmie w ciągu 7 dni roboczych od daty wystawienia faktury, aby można było je rozpatrzyć. Po tym terminie A-Rental ma prawo odmówić rozpatrywania reklamacji.
 • 8. PRZEKAZANIE DO UŻYTKOWANIA I RĘKOJMIA
 1. [Przekazanie przedmiotu najmu] W uzgodnionym przez strony terminie, A-Rental przekaże Najemcy wynajęte przedmioty do użytku w odpowiednim stanie ze swojego magazynu na uzgodniony czas trwania najmu.

Wynajęte przedmioty można odebrać w wyznaczonym czasie, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 16:00, adres: ul Rezedowa 21, 04-232 Warszawa, chyba że pisemnie ustalono inaczej.

Zwrot lub odbiór poza godzinami pracy magazynu, jest obarczony dodatkowym kosztem w wysokości 1000 PLN netto.

 1. [Zgłaszanie wad przy odbiorze] Najemca jest zobowiązany do sprawdzenia wynajętych przedmiotów w momencie ich przejmowania, a w razie zauważenia wad(y), do poinformowania o nich A-Rental bez zbędnej zwłoki.

Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną i zawierać zdjęcie wraz z datą jego wykonania.

Jeśli Najemca nie przeprowadzi inspekcji i/lub nie zgłosi A-Rental żadnej widocznej wady otrzymanych na wynajem przedmiotów, zostanie to uznane za potwierdzenie przez Najemcę braku usterek a wynajęty przedmiot jest uważany za wolny od usterek i zatwierdzony do użytku.

W przypadku niedotrzymania obowiązku zgłoszenia usterki Klient nie będzie mógł dochodzić wobec Wynajmującego roszczeń z tytułu usterek.

 1. [Reakcja na wadę] Jeśli początkowa wada istnieje, zgodnie z 8 pkt 2, A-Rental będzie uprawniony do wyboru i dostarczenia zamiennika lub dostarczenia dodatkowego elementu lub przeprowadzenia niezwłocznej naprawy na swój koszt.

Jeśli A-RENTAL nie jest w stanie dokonać powyższego lub usunąć wady na czas, Najemca może żądać proporcjonalnego obniżenia ceny najmu, w odniesieniu do poszczególnych wadliwych i/lub brakujących przedmiotów lub sprzętu.

 1. [Zgłaszanie wad przy użytkowaniu] Jeżeli Najemca nie powiadomi A-Rental o defekcie zauważonym w trakcie montażu, nie będzie on uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec A-Rental.

Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną i zawierać zdjęcie/filmik wraz z datą jego wykonania.

 1. [Rozwiązanie umowy] Jeśli przedmiotem najmu jest więcej niż jeden przedmiot, to uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Najemca wykonuje jedynie co do tego przedmiotu.
 2. [Rezygnacja ze wsparcia] Jeżeli sprzęt w odniesieniu do którego A-Rental oferuje i zaleca specjalistyczne wsparcie z powodu jego technicznego skomplikowania i/lub trudności w użyciu zostaje wynajęty, ale Najemca rezygnuje z wyspecjalizowanego Personelu z A-Rental, A-Rental będzie odpowiedzialny za ewentualne uszkodzenia tegoż sprzętu tylko wtedy, jeśli Najemca będzie w stanie udowodnić, że nie spowodowało ich lub nie przyczyniło się do ich powstania niewłaściwe obchodzenie z nim.

Uprawnienia Najemcy przysługujące mu ze względu na niewypełnienie umowy i wad, które pojawiają się w trakcie okresu wynajmu pod opieką Najemcy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody, niezależnie od tego, kto jest za nie odpowiedzialny, nie zostaną uznane.

Niezależnie od tego, Najemca będzie musiał bezzwłocznie poinformować Wynajmującego o powstaniu defektu lub podjęciu środków ostrożności, niezbędnych do ochrony danej rzeczy przed nieprzewidzianymi zagrożeniami, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 1. [Samodzielne modyfikacje] A-Rental nie wyraża zgody i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za modyfikacje lub samodzielne próby naprawy/regulacji sprzętu dokonane przez Klienta lub osoby trzecie bez zgody A-Rental lub za niewłaściwe korzystanie z niego.

Otrzymanie sprawnego sprzętu może być obarczone brakiem możliwości korzystania z konkretnych wersji programowych. Klient ma obowiązek poinformowania A-Rental o swoich oczekiwaniach w tym względzie przed potwierdzeniem oferty. Brak dostępu do konkretnych wersji oprogramowania w urządzeniu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Najemcy dla ofert potwierdzonych.

 1. [Pozwolenia] Najemca jest zobowiązany do uzyskania na własny koszt wszelkich pozwoleń publicznoprawnych, które mogą być potrzebne w związku z planowanym wykorzystaniem wynajętych przedmiotów.

W zakresie w jakim montaż i obsługa powinien być przeprowadzony przez A-Rental, a Najemca chce go dokonać samodzielnie, istnieje taka możliwość na jego prośbę, jeśli uzyska i okaże wszystkie niezbędne uprawnienia, pozwolenia i licencje przed rozpoczęciem prac.

A-Rental nie udziela gwarancji, że pozwolenia na używanie danego przedmiotu zostaną przyznane. Odmowa ich przyznania nie stanowi szczególnej podstawy do rozwiązania Umowy.

 1. [Ograniczenie praw osób trzecich] .

Najemca zobowiązany jest do powiadomienia A-Rental i niezwłocznego przekazania mu wszystkich niezbędnych dokumentów, jeśli w odniesieniu do wynajętego sprzętu strona trzecia zgłosiła jakikolwiek roszczenia.

 

 • 9. ZOBOWIĄZANIA NAJEMCY W OKRESIE WYNAJMU
 1. [Serwis] Z wynajętymi przedmiotami należy obchodzić się ostrożnie, z należytą troską.

W okresie najmu to Najemca jest zobowiązany do serwisowania i naprawy przedmiotów na własny koszt, po uprzednim powiadomieniu A-Rental, uzyskaniu zgody i ustaleniu sposobu i zakresu napraw.

Na prośbę A-Rental, Najemca przekaże informacje na temat stanu urządzeń oraz miejsca ich instalacji i magazynowania.

 1. [Kwalifikacje] Wynajęte przedmioty mogą być montowane, używane i demontowane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów, posiadających stosowne uprawnienia i świadectwa kwalifikacji, zgodnie z ogólnie przyjętymi regulacjami.

Jeśli przedmiot wynajęto bez obsługi, Najemca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, w szczególności regulacjami o zapobieganiu wypadkom i regulacjami BHP.

 1. [Zasilanie] Najemca powinien zapewnić, żeby zasilanie wynajętych urządzeń odbywało się stabilnie i bezawaryjnie. Najemca jest odpowiedzialny za awarie i uszkodzenia wynajętych rzeczy, w wyniku przerwy w dostawie prądu lub przerw w zasilaniu lub krótkookresowych wahań, niezależnie od tego, czy jest to z jego winy, czy też nie.
 2. [Żarówki] Wadliwe żarówki obciążają rachunek Najemcy. Cena zakupu żarówek zastępczych przez Najemcę w okresie najmu podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy żarówki uważane za wadliwe zostaną zwrócone do A-Rental. A-Rental podejmuje decyzję w sprawie zwrotu ceny zakupu, w zależności od wyników kontroli żarówki.
 3. [Szkody] Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym za utracone przez Wynajmującego korzyści, w przedmiocie najmu. Najemca jest zobowiązany do zwrotu kosztów uszkodzonych lub utraconych żarówek lub innych części, łącznie z małymi elementami dodatkowymi, według wycen dostarczonych od producenta lub dystrybutora.
 4. [Pozwolenia] W przypadku najmu bezprzewodowych systemów mikrofonowych oraz radiotelefonów, Najemca zagwarantuje, że użycie tych urządzeń będzie zgodne z obowiązującymi aktualnie pozwoleniami, których załatwienie na odpowiedni obszar leży wyłącznie w jego gestii.
 5. [Ubezpieczenie] Najemca zobowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od ryzyka powiązanego z danym przedmiotem (utraty, kradzieży, uszkodzenia, odpowiedzialności prawnej). W razie wniosku o okazanie odpowiedniego ubezpieczenia należy złożyć dowód jego posiadania do A-Rental.
 6. [Wynajem długoterminowy] Powyższe zobowiązania stosuje się również od momentu, w którym cały okres wynajmu (obliczony począwszy od oryginalnego początku okresu najmu) wynosi ponad dwa miesiące w wyniku jego rozszerzenia uzgodnionego później, lub w którym Najemca posiadał wynajęty przedmiot w swoim posiadaniu przez okres dłuższy niż dwa miesiące z innych powodów.
 7. [Naruszenie zobowiązań] Złamanie postanowień z 9, uznaje się za korzystanie z wynajętych przedmiotów z naruszeniem umowy i uprawnia A-Rental do natychmiastowego wypowiedzenia umowy, bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania..

 

 • 10. ZWROT WYNAJĘTYCH PRODUKTÓW
 1. [Godziny i miejsce] Najemca jest zobowiązany do terminowego zwrotu wynajętych przedmiotów do magazynu A-Rental w Warszawie. Magazyn jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Jeśli nie jest to możliwe a zwrot miałby nastąpić w innej lokalizacji, innych dniach lub godzinach, Najemca jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym A-Rental, , a strony uzgodnią termin i miejsce zwrotu .
 2. [Kara za opóźnienie] Najemca zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu. Wynagrodzenia za dni opóźnienia liczone są za każdą rozpoczętą dobę po wyznaczonej godzinie zwrotu, stanowią cennikową stawkę za wypożyczenie przedmiotu na 1 dzień, bez uwzględnienia rabatów i zniżek stosowanych w ofertach handlowych.

A-Rental zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń w sprawie innych strat i utraconych korzyści.

 1. [Stan wymagany] Najemca jest zobowiązany do przeprowadzenia inspekcji technicznej urządzeń przed zwrotem sprzętu i serwisowania wynajętych przedmiotów na własny koszt. Zwracane urządzenia powinny czyste, kompletne i w stanie niepogorszonym niż w momencie odbioru, z uwzględnieniem naturalnego zużycia.
 2. [Samodzielne modyfikacje] Wszelkie modyfikacje, w tym wgrane oprogramowanie i ich poszczególne wersje winny zostać przed zwrotem sprzętu usunięte lub przywrócone do stanu pierwotnego. W przypadku wykrycia nieuzgodnionych modyfikacji, koszty ich usunięcia obciążają Najemcę.
 3. [Inspekcja] W razie zwrotu przedmiotów przez Najemcę bez przeprowadzenia prac inspekcyjno-naprawczych, A-Rental jest uprawniony do przeprowadzenia ich samodzielnie lub z pomocą osób trzecich na koszt Najemcy, bez uprzedniego pisemnego upomnienia i ustalenia z nim okresu, w którym zostaną wykonane.
 4. [Zwrot urządzeń serwisowanych] Urządzenia serwisowane w trakcie okresu najmu winny być opatrzone protokołem serwisowym z: zakresem prac wykonanych w urządzeniu, wykazem użytych do naprawy części i numerem seryjnym urządzenia.
 5. [Zwrot urządzeń uszkodzonych] Urządzenie zwracane jako uszkodzone powinno być wyraźnie oznaczone taśmą samoprzylepną odblaskową na urządzeniu i opakowaniu zbiorczym w celu ułatwienia jego identyfikacji. Opis usterki powinien być przesłany mailem lub dostarczony na piśmie wraz z urządzeniem.
 6. [Ocena techniczna] Niezależnie od oceny wizualnej stanu sprzętu w momencie odbioru, A-Rental zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oceny stanu technicznego zwracanych przedmiotów do 14 dni po ich otrzymaniu.

Jeśli po tym czasie nie zostanie wniesione żadne zastrzeżenie, należy to uznać za zgodę co do tego, iż stan zwróconych przedmiotów jest satysfakcjonujący.

Do tego czasu koszt naprawy wszelkich wykrytych usterek, obciążają Najemcę. W razie ewentualnych napraw Najemca jest zobligowany do pokrycia kosztów części i robocizny na podstawie odrębnej faktury. Wyłączeniem są usterki ujawnione w momencie odbioru lub w okresie najmu, jeśli ustalono dla nich odrębnie postepowanie.

 1. [Ekspertyzy niezależne] W sprawach spornych A-Rental ma prawo zwrócić się na koszt Najemcy po ekspertyzę do producenta lub dystrybutora danego sprzętu lub/i Naczelnej Organizacji Technicznej lub osoby przez nich wskazanej, lub autoryzowanego punktu serwisowego dla danego urządzenia.
 • 12. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. [Wyłączenie odpowiedzialności] Wynajmujący ponosi wobec Najemcy odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wyłącznie jeżeli szkoda taka została wyrządzona przez Wynajmującego umyślnie..

Wyłączenie odpowiedzialności stosuje się również do wszelkiego rodzaju szkód pośrednich, utraconych zysków i innych strat finansowych, utraty kontraktów, dobrej reputacji lub reputacji, uszkodzenia danych. W razie wyłączenia odpowiedzialności A-Rental, wyłącza się również odpowiedzialność osobistą jego pracowników ioraz jakichkolwiek innych osób, którymi A-Rental  posługuje się w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy..

 1.  [Roszczenia osób trzecich] Najemca zwolni A-Rental  / ARAM od odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń stron trzecich, związanych z towarami i/lub usługami dostarczonymi przez A-Rental w zakresie, w jakim roszczenia te są wynikiem działań lub zaniechań Klienta.
 2.    [Maksymalne roszczenie] O ile zapisy szczegółowe nie stanowią inaczej, maksymalna łączna odpowiedzialność A-Rental wobec Klienta na mocy lub w związku z każdą Umową, powstająca w wyniku naruszenia umowy przez A-Rental nie może przekraczać łącznej wysokości czynszu oraz jakichkolwiek innych płatności dokonywanych przez Klienta za sprzęt lub usługi w ramach takiej Umowy.
 3. Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kar umownych w przypadkach gdy:
 4. a) przedmiot najmu będzie używany przez Najemcę niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w umowie, w wysokości 10% łącznego czynszu najmu, za każdy przypadek naruszenia,
 5. b) za każdy dzień opóźnienia w odbiorze przedmiotu najmu, w wysokości 1 % łącznego czynszu najmu, za każdy dzień opóźnienia,
 6. c) za każdy dzień opóźnienia w zwrocie przedmiotu najmu, w wysokości stanowiącej cennikową stawkę za wypożyczenie przedmiotu najmu na 1 dzień, bez uwzględnienia rabatów i zniżek stosowanych w ofertach handlowych,
 7. d) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego, z przyczyn dotyczących Najemcy, jednorazowo w wysokości 20% łącznego czynszu najmu,
 8. e) w przypadku oddania przez Najemcę przedmiotu najmu do używania osobie trzeciej bez pisemnej zgody Wynajmującego, jednorazowo w wysokości 20% łącznego czynszu najmu.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Wynajmującego szkody, możliwe jest dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

 1. [Przypadki bez wykluczeń] Żadne z postanowień Umowy ani OWH nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza wzajemnej odpowiedzialności Stron za:
 • oszustwo
 • śmierć lub obrażenia ciała, spowodowane przez zaniedbanie lub zaniechanie
 • jakąkolwiek odpowiedzialność w zakresie, w jakim nie może być wykluczona lub ograniczona z mocy prawa.
 • 13. Informacje o przetwarzaniu danych
 1. [Administrator danych osobowych ADO] Administratorem danych osobowych jest ARAM Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą Warszawie 05-075, ul. Wspólna 57, e-mail: rodo@aram.pl
 2. [Kontakt z ADO] W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z ADO drogą listowną, pod adres podany w 13 pkt 1 lub poprzez e-mail: rodo@aram.pl
 3. [Cel przetwarzania danych osobowych] Dane będą przetwarzane w celu:
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania -niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obsługi zapytań i zleceń dokonywanych na platformie A-Rental - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obsługi reklamacji - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;
 • marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „Marketing”.
 1. [Udostępnianie danych innym podmiotom] Dane mogą być udostępniane firmom transportowym, innym pośrednikom lub osobom w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie.
 2. [Niezbędność pobrania danych] Użytkownicy, dokonujący rejestracji w A-Rental, poprzez założenie Konta klienta, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi konta. Aby ułatwić sobie składanie zamówienia Użytkownik może podać dodatkowe dane i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Dane te można w każdym czasie zmienić lub usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
 3. [Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy] Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy o ile zachodzi taka konieczność, np. realizacja transakcji/usługi z dostawą poza obszar UE.
 4. [Prawa użytkownika w zakresie danych osobowych] Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. [Zaprzestanie przetwarzania] Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. [Skargi w sprawie danych osobowych] Użytkownikowi przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. [Marketing] Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu przesyłania mu takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.
 8. [Cookies] A-Rental inaczej zwany Administratorem, może wykorzystywać tzw. cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Sklepu internetowego przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 • 14. Postanowienia Końcowe
 1. [Prawna odpowiedzialność Stron] Konstrukcja, ważność, wykonanie Umowy oraz wszelkie zobowiązania pozaumowne i stosunki prawne, wynikające z Umowy lub z nią związane, podlegają prawu polskiemu, które jest językiem negocjacji i umowy.
 2. [Sąd właściwy terenowo] Strony z tytułu wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z umowy poddają się wyłącznie jurysdykcji sądów polskich, właściwych miejscowo ze względu na siedzibę A-Rental.
 3. [Wykluczenia ważności] Jeśli jakiekolwiek postanowienie (lub jego część) w niniejszych OWH i Umowie zostanie uznane za nielegalne, niezgodne z obowiązującym na terenie RP prawem lub niewykonalne, nieważne czy też nieskuteczne z innych powodów, takie postanowienie (lub jego odpowiednia część) może zostać oddzielone od pozostałych zapisów, nie naruszając mocy i ważności pozostałych postanowień. Postanowienia nieważne lub nieskuteczne należy zastąpić takimi, które będą możliwie najbliższe gospodarczemu celowi postanowienia.
 4. [Inne umowy i ustalenia] Nie poczyniono żadnych pobocznych umów słownych, a nawet jeżeli były one poczynione, zapisy niniejszej umowy/warunków je anulują i stają się jedynymi obowiązującymi strony.
 5. [Zmiany] Odstępstwa i poprawki do OWH i Umów wymagają pisemnej akceptacji obu stron dla potwierdzenia skuteczności drogą dokumentową.
 6. [Tajemnica przedsiębiorstwa] Oferty, obliczenia, plany, rysunki lub porównywalne dokumenty nie mogą być bez zgody A-Rental powielane, zmieniane ani udostępniane osobom trzecim.
 7. [Podnajem i transakcje zagraniczne] Najemca, nie może bez uprzedniej pisemnej zgody A-Rental, odpłatnie lub nieodpłatnie przekazywać przedmiot najmu osobom trzecim lub przewodzić go za granicę.
 8. [Aktualność danych] Wszystkie dane techniczne, w tym te zawarte na platformie A-Rental.pl, obowiązują w momencie sporządzenia oferty i w czasie faktycznego dostępu do nich; zostały przedstawione bez gwarancji utrzymania.
 9. [Zastrzeżenia zmian] Możliwość modyfikacji nazw, modeli, cen, kolorów, wersji oprogramowania i dostępności jest zastrzeżona.

 

Regulamin został sporządzony przez ARAM

Data wprowadzenia 20.09.2018

TOP